Ατυχήματα. Παιδικά ατυχήματα - Αδάμος Χατζηπαναγής